Vilkår og betingelser

Mieles almindelige salgs- og leveringsbetingelser

som altid er gældende, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

Tilbud - ordrebekræftelse

 1. Tilbud afgives uforbindende og med forbehold for mellemsalg, såfremt andet ikke udtrykkeligt er anført i tilbudet.
 2. Alle oplysninger om dimensioner, kapaciteter, tekniske og andre data anført i kataloger, cirkulærer, annoncer, billedmaterialeog prislister, er omtrentlige. Sådanne oplysninger er ligesom afbildninger kun bindende i det omfang, der ved tilbudet eller ordrebekræftelsen udtrykkeligt er henvist til dem.
 3. En leverance omfatter kun de i tilbud, respektiv ordrebekræftelse, udtrykkeligt nævnte varer og ydelser. 
 4. Tilbud og ordrebekræftelse på varer, der skal indføres fra udlandet, afgives med forbehold for, at fornøden indførselstilladelse kan opnås.

Priser

 1. De opgivne priser er ekskl. meromsætningsafgift, miljøbidrag, fragt og eventuelle andre afgifter. Alle priser er dagspriser, og sælger forbeholder sig ret til, at foretage regulering af priserne, hvis der inden levering indtræffer prisændringer fra sælgers leverandører eller underentreprenører, ændringer i valutakurser, afgifter eller i andre prisbestemmende faktorer uden for sælgers indflydelse. Regulering af priser kan også ske ved løbende leverancer for så vidt angår den del af leverancen, som på tidspunktet for ændringen endnu ikke har fundet sted. 

Levering og leveringstid

 1. Levering sker på købers adresse, hvor intet andet er anført. Ved levering til mindre øer, samt Grønland og Færøerne, aftales specielle leveringsbetingelser. Forsendelser sker på købers risiko. I mangel af særlig instruks vælges transportmiddel og transportvej af sælger. Det påhviler køber, at stille nødvendigt mandskab til disposition for sælgers transportør ved levering. 
 2. Såfremt leveringstid er angivet i tilbud, regnes den fra den dato, hvor ordren skriftligt indgår til sælger. I tilfælde af uklare ordrer regnes leveringstiden fra den dag, hvor sælger har samtlige nødvendige oplysninger.
 3. Sælger ifalder ikke ansvar for forsinkelse eller udeblivelse af levering, medmindre forsinkelsen eller udeblivelsen skyldes forhold, der kan tilregnes sælgeren som grov uagtsomhed. Særligt bemærkes, at sælgeren ikke ifalder ansvar i tilfælde af forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra inden- eller udenlandsk fabrik eller fra underentreprenører. Dette gælder uanset om de forhold, der vanskeliggør eller hindrer levering, kunne have været forudset ved handelens indgåelse. I de tilfælde, hvor sælger således forbeholder sig ansvarsfrihed,  berettiger overskridelse af leveringstiden ikke køber til, at annullere ordren.
 4. Al forsikring af leverede varer mod brand, tyveri etc. påhviler køber.
 5. Sælger tager kun en vare retur efter en forudgående skriftlig aftale. Varer, der er særligt fremskaffet eller fremstillet efter opgave, tages ikke retur. 

Montage m.v.

 1. Montage er ikke inkluderet i sælgers tilbud, medmindre det udtrykkeligt er anført.
 2. I tilfælde, hvor montage og håndværksmæssige ydelser er inkluderet i sælgers tilbud, respektiv ordre, tager sælger forbehold
  for eventuelle yderligere krav fra de stedlige myndigheder. 
 3. I tilfælde, hvor tilbud, respektiv ordre, omfatter håndværksmæssige ydelser, tager sælger forbehold for, at der forefindes asbest eller asbestholdige produkter i de områder, som de håndværksmæssige ydelser berører. Asbestsanering i dette tilfælde er ikke inkluderet i sælgers tilbud eller ordre, medmindre det specifikt er nævnt i tilbud eller ordrebekræftelse.
 4. I tilfælde, hvor sælger skal udføre håndværksmæssige ydelser, som er omfattet af bestemmelserne for ”Varmt arbejde, DBI vejledning nr. 10” forudsætter sælger, at bygherren varetager sin rolle i henhold til den i vejledningen nævnte rollefordeling. Ændring af ansvarsforhold i denne forbindelse kan kun ske mod forudgående skriftlig aftale.

Tegninger m.v.
 

 1. Ophavsretten til tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varerne eller dele deraf, som overlades køberen, vil forblive sælgers. De må kun anvendes af køber over for tredjemand med angivelse af kilden, og der skal tilgå sælger oplysninger herom.

Garanti - reklamationsret
 

 1. Sælger yder køber en 24 måneders garanti for eventuelle materiale- eller fabrikationsfejl ved leverede varer af fabrikat
  Miele, regnet fra leveringsdagen. Garantien er kun gældende i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). Garantien omfatter ikke fejl, som har forbindelse med en af køberen forlangt konstruktion, ligesom garantien ikke dækker fejl, der skyldes urigtig montering, som ikke er foretaget af sælger, mangelfuld vedligeholdelse, overbelastning, ændringer foretaget uden sælgers skriftlige samtykke, fejl ved en af køber foretaget reparation eller normalt slid eller forringelse. Sælger hæfter ikke for omkostninger ved reparationer, der foretages af andre uden sælgers skriftlige samtykke. Ud over garantien er sælger ikke forpligtet til at yde erstatning i anledning af mangler ved leverancer, her under for ansvar for personskade eller skade på ejendom, som ikke omfattes af aftalen.
 2. For produkter af andet fabrikat end Miele får køber den reklamationsret, som sælger selv modtager fra den pågældende leverandør.
 3. Såfremt brugte maskiner og maskindele indgår i leverancen ydes der ikke garanti på disse dele, medmindre dette er særligt fremhævet.
 4. Der ydes i intet tilfælde erstatning for afsavn eller driftstab. 

Betaling
 

 1. Som betalingsfrist fra fakturadato gælder 30 dage netto, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved senere betaling beregnes fra forfaldsdagen den til enhver tid af Miele fastsatte rente inkl. provision. Såfremt aftalte betalingsvilkår ikke overholdes, er sælger berettiget til, at betragte hele sit tilgodehavende som forfaldent til betaling.
 2. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af en reklamation eller en mangel ved leverancen, som ikke udtrykkeligt er anerkendt af sælger.
 3. Ejendomsretten til leverede varer overgår først til køberen, når købesummen, herunder også eventuel montage og ekstraregninger
  i forbindelse med leverancen, er erlagt fuldt ud. Veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.

Mieles tilføjelser til AB 92
 

 1. I tilfælde, hvor sælger accepterer ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10.
  december 1992” (AB 92), som betingelse for tilbud eller ordre, gælder sælgers nedenstående tilføjelser til AB 92. Ud over de nedenstående tilføjelser til AB 92 gælder de øvrige Mieles Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, hvor disse ikke er i modstrid med AB 92.

  § 1 Standardforbehold af januar 2007 for bygge- og anlægsarbejder, med tillæg af faglige forbehold for de enkelte faggrupper.

  § 4 Entrepriseaftalen skal indeholde en tidsplan for entreprisens gennemførelse.

  § 6 Sikkerhedsstillelsen kan ikke accepteres tegnet som en anfordringsgaranti eller lign.
  § 7 Det forudsættes, at bygherren stiller den nævnte sikkerhed.

  § 8 Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherres selvforsikring. Det er en betingelse, at alle leverancer kan ske til et lokale, hvor mindst sikringsklasse 1 krav kan opfyldes (aflåste døre og vinduer).

  § 10 Miele A/S kan kun acceptere den udvidede ansvarsperiode (stk. 4) under forudsætning af, at der indgås en skriftlig serviceaftale mellem køber og Miele A/S for den nævnte periode. Miele A/S servicerer således de efter entrepriseaftalen leverede produkter i den udvidede ansvarsperiode, og indkaldes til eftersyn i henhold til § 37 - 39.

  § 24 Der gives Miele A/S ret til forlængelse af tidsfrister, uden at dette udløser dagbod, når Miele A/S kan henvise til uhensigtsmæssige arbejdsforhold. 

  § 25 Det forudsættes, at der i entrepriseaftalen er fastsat en beløbsstørrelse for dagbod. I modsat fald fastsættes dagboden til kr. 500,00 ekskl. moms.  

Datasikkerhed

 1. For at sikre tilstrækkelig datasikkerhed ved indsendelse af internetformularer (f.eks. abonnement på nyhedsbrevet) bruger vi i visse tilfælde ReCAPTCHA-tjenesten fra Google Inc. Formålet med dette er at genkende, om indtastningen foretages af et menneske, eller om der er tale om misbrug via autogeneret besvarelse. Tjenesten bruger din IP-adresse og om nødvendigt andre data, som Google kræver til reCAPTCHA-tjenesten og sender disse til Google. Dette er underlagt Google Inc.'s afvigende privatlivspolitik. Yderligere oplysninger om Google Inc.'s privatlivspolitik finder du på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.