ProCare Tex 20 OB - 20 l

Blegemiddel, flydende koncentrat, surt, 20 l på iltbasis. 
  • Til optimal fjernelse af genstridige pletter 
  • Udviklet specielt til Miele Professional
  • Optimal tilsætning til alle vaskemidler 
  • Ensartet afgivelse af ilt via særlige stabilisatorer
1.100,00 DKK  ekskl. moms
1.375,00 DKK  inkl. moms
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
ProCare Tex 20 OB - 20 l
Beskrivelse
11520350
  • Til optimal fjernelse af genstridige pletter 
  • Udviklet specielt til Miele Professional
  • Optimal tilsætning til alle vaskemidler 
  • Ensartet afgivelse af ilt via særlige stabilisatorer
Warning icon -
Fare. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Farlig ved indtagelse eller indånding. Undgå indånding af pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Oplysninger
Mulighed for tilpasning af doseringskoncentrationen
Egnet til automatisk dosering
Kan anvendes ved alle vandhårdheder
pH-værdi ved 20 °C
1,5-2,5
Medietype
Blegemiddel
Alkalitet
Syre
Aggregatform
Flydende koncentrat
Indholdsstoffer
Aktiv ilt
Fosfatfri
Ideel ilttransport i vaskevand
Ensartet afgivelse af ilt via særlige stabilisatorer
Densitet (ved 20 °C) i g/cm³
1,13
Absolut restfri nedbrydning
Optimal tilsætning til alle vaskemidler
Blegevirkning
Meget godt
GHS/CLP-konform
Sprængstofbekendtgørelsen
Min. opbevaringstemperatur i °C
0
Maks. opbevaringstemperatur i °C
40
Efter hver åbning, skal beholderen straks lukkes igen
Minimum holdbarhed i måneder
12
Udvendigt mål, nettohøjde i mm
385
Udvendigt mål, nettobredde i mm
258
Udvendigt mål, nettodybde i mm
294
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm
378
Udvendigt mål, bruttobredde i mm
256
Udvendigt mål, bruttodybde i mm
288
Påfyldningsvægt i g
22000
Bruttovægt i kg
23
Kapacitet i ml
20000
Vaskemaskiner
Vedhæftede filer
Find alle vedhæftede filer nedenfor
Sikkerhedsdatablad
Produktblad
Produktdatablad

Recently Viewed

Se alle