Betingelser & vilkår 

Mieles almindelige salgs- og leveringsbetingelser 

som altid er gældende, medmindre anden skriftlig aftale foreligger. 

 

       Ordrebekræftelse 

 1. Alle oplysninger om dimensioner, kapaciteter, tekniske og andre data anført i kataloger, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister, er omtrentlige. Sådanne oplysninger er ligesom afbildninger kun bindende i det omfang, der ved ordrebekræftelsen udtrykkeligt er henvist til dem. 

 2. En leverance omfatter kun de i ordrebekræftelsen udtrykkeligt nævnte varer og ydelser.  

 3. Ordrebekræftelse på varer, der skal indføres fra udlandet, afgives med forbehold for, at fornøden indførselstilladelse kan opnås. 


    Priser 

 4. De opgivne priser er ekskl. meromsætningsafgift, miljøbidrag, fragt og eventuelle andre afgifter. Alle priser er dagspriser, og sælger forbeholder sig ret til, at foretage regulering af priserne, hvis der inden levering indtræffer prisændringer fra sælgers leverandører eller underentreprenører, ændringer i valutakurser, afgifter eller i andre prisbestemmende faktorer uden for sælgers indflydelse. Regulering af priser kan også ske ved løbende leverancer for så vidt angår den del af leverancen, som på tidspunktet for ændringen endnu ikke har fundet sted.  


  Bestilling 

  På Miele.dk kan du kun bestille de viste varer. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden eller på lagre, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 4327 1510.    Levering og leveringstid 


 5. Levering sker på købers adresse, hvor intet andet er anført. Ved levering til mindre øer, samt Grønland og Færøerne, aftales specielle leveringsbetingelser. Forsendelser sker på købers risiko. I mangel af særlig instruks vælges transportmiddel og transportvej af sælger. Det påhviler køber, at stille nødvendigt mandskab til disposition for sælgers transportør ved levering.  

 6. Såfremt leveringstid er angivet i tilbud, regnes den fra den dato, hvor ordren skriftligt indgår til sælger. I tilfælde af uklare ordrer regnes leveringstiden fra den dag, hvor sælger har samtlige nødvendige oplysninger. 

 7. Sælger ifalder ikke ansvar for forsinkelse eller udeblivelse af levering, medmindre forsinkelsen eller udeblivelsen skyldes forhold, der kan tilregnes sælgeren som grov uagtsomhed. Særligt bemærkes, at sælgeren ikke ifalder ansvar i tilfælde af forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra inden- eller udenlandsk fabrik eller fra underentreprenører. Dette gælder uanset om de forhold, der vanskeliggør eller hindrer levering, kunne have været forudset ved handelens indgåelse. I de tilfælde, hvor sælger således forbeholder sig ansvarsfrihed, berettiger overskridelse af leveringstiden ikke køber til at annullere ordren. 

 8. Al forsikring af leverede varer mod brand, tyveri etc. påhviler køber. 

 9. Sælger tager kun en vare retur efter en forudgående skriftlig aftale. Varer, der er særligt fremskaffet eller fremstillet efter opgave, tages ikke retur.  

   
  Montage m.v. 
   
 10. Montage er ikke inkluderet i sælgers tilbud, medmindre det udtrykkeligt er anført. 

 11. I tilfælde, hvor montage og håndværksmæssige ydelser er inkluderet i sælgers tilbud, respektive ordre, tager sælger forbehold for eventuelle yderligere krav fra de stedlige myndigheder.  

 12. I tilfælde, hvor tilbud, respektive ordre, omfatter håndværksmæssige ydelser, tager sælger forbehold for, at der forefindes asbest eller asbestholdige produkter i de områder, som de håndværksmæssige ydelser berører. Asbestsanering i dette tilfælde er ikke inkluderet i sælgers tilbud eller ordre, medmindre det specifikt er nævnt i tilbud eller ordrebekræftelse. 

 13. I tilfælde, hvor sælger skal udføre håndværksmæssige ydelser, som er omfattet af bestemmelserne for ”Varmt arbejde, DBI vejledning nr. 10” forudsætter sælger, at bygherren varetager sin rolle i henhold til den i vejledningen nævnte rollefordeling. Ændring af ansvarsforhold i denne forbindelse kan kun ske mod forudgående skriftlig aftale. 
   

  Tegninger m.v. 
   
 14. Ophavsretten til tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varerne eller dele deraf, som overlades køberen, vil forblive sælgers. De må kun anvendes af køber over for tredjemand med angivelse af kilden, og der skal tilgå sælger oplysninger herom. 
   

  Garanti - reklamationsret 
   
 15. Sælger yder køber en 24 måneders garanti for eventuelle materiale- eller fabrikationsfejl ved leverede varer af fabrikat Miele, regnet fra leveringsdagen. Garantien er kun gældende i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). Garantien omfatter ikke fejl, som har forbindelse med en af køberen forlangt konstruktion, ligesom garantien ikke dækker fejl, der skyldes urigtig montering, som ikke er foretaget af sælger, mangelfuld vedligeholdelse, overbelastning, ændringer foretaget uden sælgers skriftlige samtykke, fejl ved en af køber foretaget reparation eller normalt slid eller forringelse. Sælger hæfter ikke for omkostninger ved reparationer, der foretages af andre uden sælgers skriftlige samtykke. Ud over garantien er sælger ikke forpligtet til at yde erstatning i anledning af mangler ved leverancer, her under for ansvar for personskade eller skade på ejendom, som ikke omfattes af aftalen. 

 16. For produkter af andet fabrikat end Miele får køber den reklamationsret, som sælger selv modtager fra den pågældende leverandør. 

 17. Såfremt brugte maskiner og maskindele indgår i leverancen ydes der ikke garanti på disse dele, medmindre dette er særligt fremhævet. 

 18. Der ydes i intet tilfælde erstatning for afsavn eller driftstab.  
   


  Betaling 
   
 19. Som betalingsfrist fra fakturadato gælder 30 dage netto, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved senere betaling beregnes fra forfaldsdagen den til enhver tid af Miele fastsatte rente inkl. provision. Såfremt aftalte betalingsvilkår ikke overholdes, er sælger berettiget til, at betragte hele sit tilgodehavende som forfaldent til betaling. 

 20. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af en reklamation eller en mangel ved leverancen, som ikke udtrykkeligt er anerkendt af sælger. 

 21. Ejendomsretten til leverede varer overgår først til køberen, når købesummen, herunder også eventuel montage og ekstraregninger i forbindelse med leverancen, er erlagt fuldt ud. Veksel eller gældsbevis anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.
   

  Forbehold for ændringer 

 22. Miele forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at køber løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.    


  Mieles tilføjelser til AB 92 

 23. I tilfælde, hvor sælger accepterer ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992” (AB 92), som betingelse for tilbud eller ordre, gælder sælgers nedenstående tilføjelser til AB 92. Ud over de nedenstående tilføjelser til AB 92 gælder de øvrige Mieles Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, hvor disse ikke er i modstrid med AB 92.  
§ 1 Standardforbehold af januar 2007 for bygge- og anlægsarbejder, med tillæg af faglige forbehold for de enkelte faggrupper. 
 
§ 4 Entrepriseaftalen skal indeholde en tidsplan for entreprisens gennemførelse. 
 
§ 6 Sikkerhedsstillelsen kan ikke accepteres tegnet som en anfordringsgaranti eller lign. 
§ 7 Det forudsættes, at bygherren stiller den nævnte sikkerhed. 
 
§ 8 Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherres selvforsikring. Det er en betingelse, at alle leverancer kan ske til et lokale, hvor mindst sikringsklasse 1 krav kan opfyldes (aflåste døre og vinduer). 
 
§ 10 Miele A/S kan kun acceptere den udvidede ansvarsperiode (stk. 4) under forudsætning af, at der indgås en skriftlig serviceaftale mellem køber og Miele A/S for den nævnte periode. Miele A/S servicerer således de efter entrepriseaftalen leverede produkter i den udvidede ansvarsperiode, og indkaldes til eftersyn i henhold til § 37 - 39. 
 
§ 24 Der gives Miele A/S ret til forlængelse af tidsfrister, uden at dette udløser dagbod, når Miele A/S kan henvise til uhensigtsmæssige arbejdsforhold.  
 
§ 25 Det forudsættes, at der i entrepriseaftalen er fastsat en beløbsstørrelse for dagbod. I modsat fald fastsættes dagboden til kr. 500,00 ekskl. moms.   

 

Fortrolighed (Disclaimer) 
 
Sikkerhed 
Anvendere har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer for den enkelte. Der skal blot indsendes en e-mail til Miele med oplysning om navn og adresse samt kopi af gyldig identifikation. Inden for 10 dage vil Miele sende en e-mail om hvilke informationer, vi opbevarer. Ønskes det, at vi skal slette disse oplysninger, skal det fremgå tydeligt af henvendelsen. 
 
For at sikre tilstrækkelig datasikkerhed ved indsendelse af internetformularer (f.eks. abonnement på nyhedsbrevet) bruger vi i visse tilfælde ReCAPTCHA-tjenesten fra Google Inc. Formålet med dette er at genkende, om indtastningen foretages af et menneske, eller om der er tale om misbrug via autogeneret besvarelse. Tjenesten bruger din IP-adresse og om nødvendigt andre data, som Google kræver til reCAPTCHA-tjenesten og sender disse til Google. Dette er underlagt Google Inc.'s afvigende privatlivspolitik. Yderligere oplysninger om Google Inc.'s privatlivspolitik finder du på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/. 
 
Videregivelse af informationer 
Vi videregiver ikke informationer til tredjepart. De data, du opgiver, når du handler hos os, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder. 
 
Cookies 
Mieles webshop anvender cookies for at sikre, at der kan handles komfortabelt og sikkert i Mieles webshop. Når du placerer varer i din indkøbsvogn, gemmes denne information i en cookie på din egen computer. Hvis din browser ikke kan håndtere cookies, eller du har slået dem fra, kan du desværre ikke handle via vores webshop. Du kan se resten af vores website, men ikke benytte webshoppen. Du er naturligvis meget velkommen til at foretage din bestilling via professional@miele.dk eller på tlf. 4327 1510. 
 
Logning og statistik 
Log-statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter m.m. I vores butik anvendes log-statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter samt til at skabe øget brugervenlighed. Som regel gemmes log-informationer i op til 2 år. Dette gøres for at kunne danne et billede af denne butiks besøgsmønster og udvikling over tid. 
 
Copyright 
© Copyright, Miele A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle data er copyright-beskyttede og må ikke kopieres, videreformidles, downloades, ændres eller på nogen måde anvendes i professionelt øjemed uden for Miele. 
 
 

Fortrolighed hos Miele A/S 
 
Denne fortrolighedspolitik omhandler varer og tjenesteydelser tilbudt af Miele A/S, Danmark, CVR-nr. 54057210. 
 
1. Personlig information er vigtig 
Miele er forpligtet til at værne om privatlivets fred. Miele anerkender den enkelte brugers ret til at kontrollere, hvordan deres personlige informationer indsamles og bruges. Afgivelse af personlige oplysninger er en tillidserklæring, som Miele tager alvorligt. Medmindre der gives samtykke til andet, vil Miele kun indsamle og bruge personlige oplysninger som fastsat i denne politik. 
 
2. Indsamling af personlige informationer 
Miele vil generelt indsamle personlige informationer via formularer til udfyldning, face-to-face, ordrebekræftelser, produktsalg, møder, interviews, forretningskort, telefonsamtaler og fra tredjemand. 
 
3. Hvilken type informationer Miele indsamler 
Generelt indeholder den type informationer, som Miele indsamler og opbevarer: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, købte produkter og anden information, som vil bistå Miele i at udføre sin forretning og markedsføre sine tjenesteydelser og opfylder vores lovmæssige forpligtelser. Informationerne opbevares i min. 5 år. Hvis personlige oplysninger ikke gives, kan Miele i visse tilfælde ikke være i stand til at levere det korrekte produkt eller give den rigtige service. 
 
4. Brug og videregivelse af personlige informationer 
Miele vil anvende personlige informationer til følgende primære formål: 

 • for at opfylde forpligtelser under en salgs- eller købskontrakt og/eller en anden kontrakt mellem kunden og Miele 
 • for at yde service relateret til Mieles forretning så som garanti og aftersales-service 
 • for at give informationer om produkter, services og/eller specielle tilbud 
 • for at få tilkendegivelser om produkter og/eller service 
 • for at få statistiske informationer til markedsanalyser 
 • for at kunne levere varen til Køber 

For at opnå ovenstående formål kan informationer blive videregivet til Miele selskaber i andre lande. For at kunne yde visse services kan personlige oplysninger blive videregivet til en serviceudbyder, en organisation uden for Miele gruppen. 
 
Miele respekterer den tillid, som brugere udviser ved at afgive personlige oplysninger, og disse oplysninger vil ikke blive brugt eller videregivet til andre formål uden samtykke, undtagen i særlige tilfælde, hvor videregivelse kan være nødvendig iht. loven eller er nødvendige for at beskytte Mieles eller andres rettigheder eller ejendom eller mindske en alvorlig trussel mod en persons helbred eller sikkerhed. Direktøren og det af ham udpegede personale, der arbejder med Miele A/S’ webshop, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på miele.dk er Miele A/S. 
 
5. Henvendelse fra Miele 
Miele må kontakte kunden ved at bruge de oplyste informationer for at: 
- Informere om evt. opgraderinger, som kunne være af interesse, nye Miele maskiner, specielle tilbud og andre informationer, der kunne være af interesse, fx nyhedsbreve. Dette indbefatter blot, at kunden skal acceptere modtagelse af vores nyhedsbrev og hvis brugere senere skulle modtage uønsket kommunikation fra Miele, kan de få slettet deres kontaktoplysninger fra databasen ved at henvende sig til Miele. 
 
6. En persons ret til aktindsigt 
Mieles kunder har ret til at få overblik over de informationer, som ligger i Mieles database. Informationerne oplyses ved henvendelse til Miele. 
 
7. Ændring og sletning af personlige oplysninger 
Informationer i databasen kan ændres ved at kontakte Miele. Det samme gælder en henvendelse om at slette personlige oplysninger, undtagen hvor informationen er nødvendig til lovmæssige formål. Sletning af information kan resultere i, at Miele ikke er i stand til at sælge maskiner direkte og/eller yde bestemte typer service inklusive aftersales-service. 
 
8. Følsomme informationer 
Følsomme oplysninger omfatter: informationer, der relaterer til en persons racemæssige eller etniske oprindelse, politiske meninger, fagforening og anden handel eller medlemskab af en faglig organisation, seksuelle præferencer, straffeattest og sundhedsmæssige oplysninger om en bruger. 
 
Miele indsamler eller registrerer ikke følsomme oplysninger. 
 
9. Opbevaring og sikkerhed af personlige oplysninger 
Miele vil bestræbe sig på at træffe alle rimelige foranstaltninger for at bevare sikre personlige registrerede oplysninger og at holde disse oplysninger nøjagtige og ajourførte. Oplysningerne vil blive opbevaret på sikre servere, hvis de forefindes i digitalt format, eller i aflåste områder, hvis de forefindes i papirformat. Disse opbevaringssteder er beskyttet på kontrollerede faciliteter. I nogle tilfælde kan disse anlæg være i udlandet. Mieles ansatte er forpligtet til at respektere fortroligheden af personlige oplysninger fra Miele. Sikkerheden af oplysninger via internettet kan imidlertid ikke garanteres, og derfor kan der ikke gives absolut sikkerhed for, at oplysninger vil blive sikret til enhver tid. Miele kan ikke gøres ansvarlig for hændelser, der skyldes uautoriseret adgang til personlige oplysninger. Direktøren og det af ham udpegede personale, der arbejder med Miele A/S’ webshop, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 
Den dataansvarlige på miele.dk er Miele A/S. 
 
10. Problemer eller forespørgsler 
Forespørgsler vedrørende fortrolighedspolitikken eller andre problemer eller klager kan rettes til Miele. 
 
11. Opdateringer til denne politik 
Denne politik vil blive revideret fra tid til anden for at tage højde for nye love og ny teknologi, ændringer i driften og praksis og skiftende erhvervsmiljø.