StartsideKundeservice og supportBrochurer og fagmagasinerWhitepaperReducér virusbelastningen i lokaler med luftrensere

Miele Aircontrol: Reducer indendørs virusbelastning med luftrensere

AHA-formularen sammenfatter, hvad hver enkelt person kan gøre mod udbredelsen af SARS-Cov-2: Holde afstand, god hygiejne og mundbind. I stigende grad suppleres de 3 tiltag med et væsentligt aspekt: Udluftning. Men hvad hvis åbne døre og vinduer ikke er tilstrækkeligt, eller det skal suppleres af tekniske midler? Så sørger luftrenseren for sunde omgivelser.

Corona: infektionsrisiko fra luften

Indtil videre er den såkaldte infektionsdosis, altså den virusmængde, som kan udløse en covid-19-infektion, ikke fastsat. Det er dog antageligt, at med en stigende virusmængde stiger infektionsrisikoen også. Udover små dråber med en partikelstørrelse på ca. > 5 µm (mikrometer), der overføres i nærområdet, er aerosoler også blevet identificeret som bærer i de forgangne måneder. Dråberne falder på grund af deres størrelse og vægt hurtigt ned på jorden. Deres infektionsrelevans kan reduceres yderligere ved at bære mund og næsebeskyttelse. Aerosoler med en lille partikelstørrelse < 5 µm kan derimod svæve lang tid i luften og fordele sig der. Hvis der befinder sig en person i rummet, der er inficeret med SARS-CoV-2, kan luften hurtigt blive mættet med virusholdige partikler. For mennesker udgør dette en stor smittefare - især i lukkede rum med ringe ventilation.(1)

Ventilation - til beskyttelse af din sundhed

Udluftning er et væsentligt element i hygiejnekonceptet og anbefales udover afstand og mundbind i stigende grad som yderligere forholdsregel (AHA+L). Åbne vinduer er uden tvivl den bedste og mest naturlige måde at sørge for ren luft inden døre. Udvekslingen af indendørs- og udendørs luft reducerer de virusholdige partikler via fortynding. Men i den kolde årstid rejser udluftning af indendørs rum via åbne vinduer nogle spørgsmål: Hvilken energisk virkning har en afkøling af rummet? Hvordan forenes udluftningen med brugerens personlige velbefindende? Og hvad hvis byggetekniske betingelser forhindrer hurtig ventilation ved udluftning? Et meningsfuldt teknisk supplement til AHA+L-reglerne kan opnås med luftrensere, der sikrer, at luften kontinuerligt og vedvarende befris for partikler vha. målrettet filtrering. Dermed nedsættes virusbelastningen vedvarende og ikke kun nu og da ved udluftning.(2)

Luftrenser: Tre hovedfunktioner

Luftrensere kan yde et vigtigt bidrag. De elektriske produkter reducerer kontinuerligt koncentrationen af partikler i luften indendørs og forhindrer dermed ophobning af luftbårne kontaminanter såsom SARS-CoV-2. Der er grundlæggende tre primære kriterier, der er vigtige for luftrenserens funktion:

 • Filtrering
 • Luftvolumen
 • Luftfordeling

Filtrering

Luftrenseren filtrerer indendørs luft og holder bl.a. virusholdige partikler tilbage. Den filtrerede luft skal ikke indeholde skadelige kemiske stoffer (NOx-gasser). Miele Professionals luftrensere er baseret på en rent fysisk filtreringsproces, og garanterer maksimal effektivitet gennem et flertrins-filtreringssystem.

1. Grovfilter i indsugningsområdet

Grovfilteret bruges til at filtrere store partikler på > 10 µm - som pollen, fnug eller papirrester - fra luftstrømmen, der kommer ind i luftrenseren, og fastholde dem. Dette muliggør en længere levetid for det indvendige kassettefilter, hvorved behovet for vedligeholdelse reduceres.

2. Finfilter

Finfilteret holder partikler med en størrelse på 1-10 µm tilbage såsom røg, bakterier og kim. Sammen med HEPA H14-filtret(3) udgør det en filterenhed (kassette) og sidder i produktet uden lækage. Det betyder: Hele luftstrømmen suges gennem filterkassetten, intet kan ufiltreret sive ud ad siderne. En såkaldt filterlækagetest kan foretages iht. DIN EN ISO 14644-3.

3. HEPA H14-højeffektfilter

HEPA H14-filteret er testet og certificeret iht. europæisk standard EN 1822-1. Det holder 99,995 % af partiklerne med en størrelse på 0,1-0,3 µm tilbage - det gælder også vira og kim. Det certificerede HEPA H14-filter er specielt udviklet til at filtrere luftpartikler med denne størrelse: Derfor kan man regne med en principiel effektivitet.(3) Udover dette filter anses HEPA H13-filteret som effektivt af aktuelle publikationer. Det udviser en effektivitet på 99,95 %.

4. Aktivt kulfilter

Det aktive kulfilter er sat ind efter HEPA-filtret og filtrerer tilmed lugtstoffer ud af luften.

5. Efterfilter

Efterfiltret optimerer luftudgangen og sørger for en jævn fordeling og en homogen strømningshastighed. Desuden beskyttes det indvendige område i luftrenseren mod snavs eller større partikler, som ellers kan falde ind ovenfra.

Luftvolumen

Det kommer ikke kun an på luftrenserens filtrering, men også på ydelsen i forhold til den filtrerede volumen. Et mål til, hvor ofte luften inden for et defineret rum udskiftes, er luftudskiftning pr. time (angivelse i m3/t.). På nuværende tidspunkt går eksperter ud fra, at en seksdobbelt luftudskiftningsrate pr. time er et teknisk realiserbart kriterie for en tilstrækkelig sikkerhed (2). I et klassisk klasse- eller undervisningslokale på fx 231 m3 (5 x 14 x 3,30 m) rumvolumen betyder det en luftudskiftning på ca. 1.400 m3. Optimalt kan en luftrensers volumenstrøm simpelthen indstilles til forskellige rumstørrelser.

Luftfordeling

Et andet vigtigt kriterie for en luftrensers effektivitet er luftfordelingen. Indsugningen og udblæsningen af luften skal foregå adskilt. Det garanterer, at den filtrerede og ufiltrerede luftstrøm ikke blandes lige foran produktet, og at den filtrerede luftstrøm ledes ud i rummet, hvor den sørger for en strømning og blanding af luft. Optimalt suger produktet luften ind nedefra tæt på gulvet og afgiver det opad ud i rummet.

Fra termisk deaktivering til CO2-sensor: flere vigtige faktorer

Udover de tre hovedfaktorer - filtereffekt, luftvolumen og luftfordeling - er der flere faktorer, som man skal tage højde for i forhold til en luftrenser:

 • Lydstyrke
 • Deaktivering af relevante kontaminanter i filteret
 • Behagelig luftfordeling
 • Automatisk effektregulering med CO2-sensor
 • Mål og håndtering

Lydniveau

Intet forstyrrer mere end en kraftig baggrundslyd. Da man må gå ud fra, at en luftrenser er i gang, mens der er personer til stede i rummet, må dens lydsniveau ikke være for høj, og som udgangspunkt skal den opleves som lav, normal og behagelig af brugerne.

Deaktivering af relevante kontaminanter i filteret

De højeffektive HEPA H14-filtre holder de mindste partikler tilbage såsom vira. Og for at undgå, at servicepersonale og omgivelserne kan komme i kontakt ved den regelmæssige skift af HEPA-filteret, er deaktiveringen vigtigt. Det sker indvendigt i luftrenseren og skal være effektivt i dybden, altså ikke kun virke på, men også inde i filteret. Processen skal desuden ske uden produktion af skadelige NOx som fx ozon. Her kommer den termiske deaktivering på banen. Aerosolbårne SARS-CoV-2-vira udviser en ringe temperaturstabilitet: de deaktiveres allerede ved temperaturer fra 60 til 80 °C. (4, 5)

Behagelig luftfordeling

Ved anvendelse af en luftrenser handler det ikke kun om, at luften fordeles jævnt i hele rummet, men også om at luftfordelingen er behagelig for dem, der befinder sig i rummet. Det gælder om at undgå trækluft, da det kan føre til muskelspændinger og udtørring af slimhinder.

Automatisk effektregulering med CO2-sensor

Målingen af CO2-koncentrationen i luften er en god indikator for en rumventilations effektivitet og således indirekte for reduktionen af smitterisici. For et godt indendørsklima skal mængden gennemsnitligt ligge på under 1.000 ppm (parts per million)(3). Luftrensere med integreret CO2-sensor kan ganske vist ikke reducere CO2-koncentrationen, men vise den - og dermed gøre de tilstedeværende i rummet opmærksomme og animere dem til udluftning. Optimalt forbedrer og fremskynder luftrenseren fordelingen af den friske luft: Det sikrer kortere ventilationstider og øger de tilstedeværende personers velbefindende.

Mål og håndtering

Produkterne skal være sikret mod at vælte, men samtidig lette at flytte - fx på hjul. Da grovfilteret, der opfanger de groveste kontaminanter, skal skiftes hyppigere, skal det være simpelt og tilgængeligt uden kontakt med de strømførende dele af luftrenseren.

Fra plejehjem til spisested: anvendelsesområder

Luftrensere hjælper med at nedsætte virusbelastningen indendørs og beskytter dermed dem, der befinder sig der. Anvendelsesområderne omfatter derfor lægepraksisser og plejehjem, samt skoler, børnehaver, restaurations- og servicebranchen. Også på kontorer, håndværksvirksomheder eller laboratorier sørger produktet for sund luft og dermed større sikkerhed i det daglige arbejde.

Opsummering

Luftrensere forbedrer luftkvaliteten og bidrager betragteligt og kontinuerligt til reduktion af viruskoncentrationen i luften indendørs. Forudsætningen for dette er en filterteknologi af høj kvalitet, en omfattende luftmængde og en optimal luftfordeling. Termisk deaktivering af relevante vira integreret i produktet såvel som CO2-sensorer gør det lydsvage og designmæssigt tiltalende produkt til en pålidelig ledsager - ikke kun under coronapandemien.

Kilder
 1. 1.
  Kampf et. al (2020) Potential sources, modes of transmission and effectiveness of prevention measures against SARS-CoV-2. Journal of Hospital Infection 106 (2020) 678e697
 2. 2.
  Christian J. Kähler, Thomas Fuchs, Benedikt Mutsch, Rainer Hain (version fra 22.09.2020) Schulunterricht während der SARS-CoV-2 Pandemie - Welches Konzept ist sicher, realisierbar und ökologisch vertretbar?
 3. 3.
  Umweltbundesamt, status: 16. November 2020 Einsatz mobiler Luftreiniger als lüftungsunterstützende Maßnahme in Schulen während der SARS-CoV-2 Pandemie Stellungnahme der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/201116_irk_stellungnahme_luftreiniger.pdf
 4. 4.
  Günter Kampf, Andreas Voss, Simone Scheithauer (2020) Inactivation of coronaviruses by heat
 5. 5.
  Hessling et al (2020) Selection of parameters for thermal coronavirus inactivation - a data-based recommendation. GMS Hygiene and Infection Control
 6. 6.
  Hessling et al (2020) Selection of parameters for thermal coronavirus inactivation - a data-based recommendation. GMS Hygiene and Infection Contro