Brugsbetingelser

Downloads fra Miele

1. Denne aftale regulerer download og brug af Mieles software og oplysninger. Ved at downloade accepterer brugeren denne aftale.

2. Downloads er normalt tilgængelige døgnet rundt, 7 dage om ugen. Miele kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for manglende tilgængelighed, hvis dette skyldes problemer med internettet eller computersystemerne.

3. Med hensyn til aktualitet bliver downloads normalt opdateret af Miele. Miele forbeholder sig imidlertid ret til når som helst at ændre oplysninger og software, især af hensyn til teknisk eller økonomisk videreudvikling eller ændrede brugs- og rammebetingelser, også af prismæssig/kommerciel art, uden varsel eller henvisning til ændringen.          

Brugsret og -pligt

1. Indholdet er retsligt beskyttet til fordel for Miele eller tredjepart, især ophavsretsligt. Udnyttelse, især kopiering, udbredelse, opførelse, fremvisning, forsendelse, tilrådighedsstillelse og øvrige reproduktioner samt bearbejdninger og omdannelser er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Miele eller den pågældende rettighedsindehaver.

2. Mieles software må ikke kopieres, videresælges, udlejes eller videregives til en uvedkommende tredjepart. Miele-software indeholder forretningshemmeligheder. Af den grund må softwaren ikke modificeres, dekompileres, skilles ad eller på nogen anden måde ændres.

3. Hvis loven om ophavsret angiver, at brug under bestemte forudsætninger undtagelsesvist og ufravigeligt ikke kræver samtykke, står de fastsatte indskrænkninger af brugsretten i forudgående afsnit ikke i vejen for denne.

4. Miele tildeler brugeren den enkle og til enhver tid genkaldelige, ikke eksklusive, ikke overdragelige ret til brug af downloads til understøttelse af forretningstransaktioner inden for rammerne af den eksisterende forretningsaftale med Miele. Eventuelle ophavsretsmæssige og sammenlignelige anmærkninger overtages uændret.

5. Miele gør opmærksom på, at overførsel af data via internettet ikke er sikkert. Det kan ikke udelukkes, at data falder i hænderne på uvedkommende eller bliver forfalsket.

Ansvar

1. Gennem det indhold og de downloads, der stilles til rådighed, samt denne aftale overtages eller fremsættes ingen form for garantier. Lige så lidt opstår herfra garantikrav.

2. Miele kan på ingen måde holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af oplysningerne samt for resultaterne, der kan opnås ved brug af oplysningerne. Miele kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader grundet brug af downloads, fx driftsafbrydelser, mistet indtjening, tab af oplysninger og data. Beslutninger om brug af software som downloads stillet til rådighed af Miele bør brugeren kun træffe efter aftale med Miele.

3. Miele kan ikke holdes ansvarlig for skader, uanset den juridiske årsag, der opstår hos brugeren grundet brug, manglende mulighed for at bruge, eventuelle hardware- eller softwarefejl eller forkerte systemindstillinger. Brug af downloads sker på egen risiko. Miele påtager sig intet ansvar for softwaren og oplysningerne, især ikke med hensyn til deres brugbarhed, rigtighed, fuldstændighed, og om softwaren er fri for virus.                      

4. Miele kan desuden ikke holdes ansvarlig for skader, som sker grundet virus, trojanske heste, hoax eller lignende programmer, og heller ikke for programmeringer, programdele eller koder, som medfører en tilsvarende indskrænkning, forstyrrelse eller lukning af systemer eller systemdele. Brugeren skal selv træffe foranstaltninger til beskyttelse mod virus og andre destruktive data.

5. Miele påtager sig intet ansvar for fejlbehæftet overførsel af data sendt af Miele, en tredjeparts manipulation af disse data, især via ulovlig adgang til Mieles netværk og systemer, for så vidt Miele ikke er ansvarlig for sådan adgang.

6. Erstatningsansvar er ikke udelukket, forudsat ansvar må antages, fx i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed, efter beskaffenhedsgarantien eller grundet overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, i tilfælde af dødsfald, person- eller helbredskader samt ved erstatningsansvar i henhold til loven om produktansvar. Skadeserstatningen grundet krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er imidlertid begrænset til de kontrakttypiske, forudsigelige skader, for så vidt der ikke er tale om forsæt eller grov uagtsomhed. Omvendt bevisbyrde til ulempe for brugeren er ikke forbundet hermed.

Visning af PDF-filer

Til visning af PDF-filer kræves Adobe Acrobat Reader.

Visning af CAD-filer

Planlægningsdataene gør det muligt at planlægge hurtigt og sikkert i to- og delvist tredimensionelle front- og grundridsvisninger. Planlægningsrelevante data, fx mål, tilslutningssteder og de nødvendige installationer, der er bygherrens ansvar, er gemt.

Til visning af CAD-filerne kræves som regel ikke speciel software. CAD-data fra Miele bliver stillet til rådighed i forskellige formater og er kompatible med de gængse CAD-programmer:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Maskinernes tegningsfiler er markeret med henholdsvis opvarmningsmetoderne "EL" (el), "D" (damp) eller "G" (gas). Tilføjelsen "D", "S", "V" eller "R" står for oven på maskinen, fra siden, forfra eller bagfra.

Ansvaret for korrekte valg og følgerne af at benytte dataene samt de dermed tilsigtede eller opnåede resultater påhviler modtageren. Erstatningsansvar for skader eller følgeskader er udelukket.

Erstatningsansvar er ikke udelukket,  forudsat ansvar må antages, fx i tilfælde af forsæt, grov uagtsomhed, efter beskaffenhedsgarantien eller grundet overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, i tilfælde af dødsfald, person- eller helbredskader samt ved erstatningsansvar i henhold til loven om produktansvar. Skadeserstatningen grundet krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er imidlertid begrænset til de kontrakttypiske, forudsigelige skader, for så vidt der ikke er tale om forsæt eller grov uagtsomhed. Omvendt bevisbyrde til ulempe for brugeren er ikke forbundet hermed.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til os ved at klikke på nedenstående link.

Kontakt os

Miele Website

Webstedet for Miele A/S kan også indeholde links til andre udbydere. Ved hver første oprettelse af forbindelse kontrolleres et websted, der linkes til, for retsstridigt indhold. Miele A/S er ikke ansvarlig for fremmed indhold, som der opnås adgang til via sådanne links. Hvis Miele A/S imidlertid konstaterer eller bliver gjort opmærksom på, at et websted indeholder retsstridigt indhold, fjernes henvisningen til det pågældende link hurtigst muligt.